ifè – français


a
b
ɖ
dz
e
ɛ
f
g
gb
h
i
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
ts
w
y

i


ìnàbín1soeur f ou frère m de même mère2frère m, ami(e)
inɔ́n1ventre m2intérieur m, dansVoiràkpòláńnɔ́-ɖa inɔ́, ɖanɔ́2der.avoir la diarrhée finɔ́ bíbí2der.colère fmi inɔ́, minɔ́1der.garder en soi
inɔlénintérieur m de la maison
ìnyarĩ̀nsable mVoiryɛ̀bùyɛ́bú
ìnyɛ̀nparole fwí ìnyɛ̀, wíìnyɛ̀1der.parler
ìnyíkã̀npersonne f du même nom, homonyme m
inyɔ́kṹnlarme(s) f
iŋánlangue f (partie du corps)
íŋanchoses fplVoirìkã̀2iŋɛ́
ìŋàáŋànnuit f avancée
ìŋàrĩ́nsouffrance f, peine fVoirìréré
iŋɛndivinité f, (français local: fétiche)
iŋɛ́nchose fVoirìkã̀2íŋaiŋɛ́ fífɔ̃̀2der.lessive fiŋɛ́ yèé tse ɛ́der.conjparce queiŋɛ́-gbígbɛ̃̀der.nsemence fiŋɛ́-itsɛ́der.noutil m, instrument m de travailiŋɛ́-kíkã̀der.nchiffre miŋɛ́-ɔbɛ̀der.ncondiment m
ìŋɔ̀kúnjalousie f
iŋɔtínorange fiŋɔtí wíríwíríder.citron vert