ɔfànflêche fɔfà-ìgbèríder.nmarqueur m du ton hautɔfà-ilɛ̀der.nmarqueur du ton basɔfà-imɔ́der.nmarqueur de nasalisation f