1part. subj(subjonctif)Ó wà ní ká múra, tsí tsáko ɛ́ tã́, tã́ná alɛ́lɛ́ kó lɛ́Il faut se débrouiller et faire le champ avant qu'il soit tard