àrìmáansansÀrìmáa wà ńlé-mi ní tse tsí ò kò gbɔ́ ìdzàmà-mi ɛ́C'est parce que je n'étais pas à la maison que tu n'as pas appris de mes nouvellesKà tse iŋɛ́-kã̀ náàrìmáa sã̀Tout ce qu'il faisait est bonirreg. infl.àrìVoirnáàrìmáa