rã́venvoyer, commissionerrã́ àbo, rã́ã̀bo2der.lamenterrã́ àrã̀, rã́ã̀rã̀2der.se querellerrã́ ikɔ̀, rã́kɔ̀2der.envoyer une commission