Iranun - English


a
b
d
e
g
i
j
k
l
m
n
p
r
s
t
u
w

a


aignEngwaterMalair
aleng-alengadjEngslack water between high and low tideMalpasang penuhApa' an ta su aleng-aleng, bagu mapia su ka kalud.
alidvEngthe way to steer a canoe by using a paddleMalkemudiPun ta alidan su gubang sa kawanan, sumangur su gubang sa kawanan.
alunnEngcurrent; the movement of water caused by gravity or tidal flowMalarusMaregen a gkapura-pura su mangur sa raya pun alun a irat
alungann1EngsunMalmatahari2EngdayMalhari
ambar-ambar1nPomacentridaeEngthe damsel fish ; the chromis fishMalbombin
ambar-ambar2nArgyrops spiniferEnglongspine seabream; red seabream; long-spined snapperMalkakas
©Mabulmaddin Shaiddin
ambar-ambar a babainArgyrops bleekeriEnglongspine seabreamMalkapas batu
ambar-ambar sa bara'asnAcanthopagrus pacificusEngPacific seabreamMalkapasambar-ambar a ginis aya kumakaden sa bara'as sa kilid a karang. Inu bidtuan sa 'ambar-ambar sa bara'as.
ambar-ambar sa watunAmblyglyphidodon aureusEnggolden damselfishMalbombin emas
©Georges Jansoone
amberadvEngto 'score' to make the catch; hit the target etcMalkena
ambulungnPriacanthidaeEngbigeye fish; a family of small to medium size fish with red skin and large eyesMalikan mata besarBidtuan sa uji rasid ka mala' i mata. Si Uji Rashid palalagu magawa' ku tahun 70-an taman imantu.
©Sean Conklin
ambungnEngbasketMalbakul
ambung-ambungnAriomma indicumEngbutterfish; Indian driftfishMalikan Jepunambung-ambung at PP, RU ; malabua' at Tunspec. comp. form ofmalabua'
©Mabulmaddin Shaiddin
anduaunCaesio caerulaureaEngblue and gold fusilierMalsulit ; delah biru emas Not so tasty, only good for making dry salted fish, island fishermen catch it by fish bombing
wikicommons
anduk-anduknHippocampus spIraSaginis a kauyagan sa kaludan sagit a antangan a kuda', ban maitu' milalagid sa seda' : sa kaludan a aden a rumput ian atawa gkakarangEngThe seahorse; a small species of fish whose head look likes a horse's. They have a tail which they use to hold on to grass or coral while they eat small animals that float by themMalkuda laut
NOAA public domain
angaivEngWhen a small fish takes, eats or hits the baitInangai a seda' su bingit aken.
angguknEngvery long fishing rod used in the sea
angilannEnga type of tree that has a nice smelling flower. traditionally used for perfume. this tree when it becomes large is also used for making small boats.
anjang-anjangnCaesionidae; Pterocaesio sp.; Dipterygonatus balteatus; Gymnocaesio gymnopterus; Enga small fusilier fish with black tips on the tail finNot so tasty, only good for making dry salted fish, island fishermen catch it by fish bombing
Sean Conklin
ansaunIrasaginis a rantau a maribpes i mata a igkua' sa bilis (bulinau, bilis a gadung, tegi)Engfishing net used for catching anchoviesMalpukat bilisSu ansau madelag i mata, pun man su sadak maribpes i mata.
anudvIraIsa a maula-ula a satiman, sa lad atawa antuna ban a lumeletau sa puru' a aig a munut sa regesEngto drift or wanderMalhanyutMia anud su gubang i Pada magawa' sa raya sumangur sa minanga ku degan a miaipus.
anupingnLethrinus atkinsoniEngemperor fish
Sean Conklin
arabvEngto gulp; snap. a larger fish swallows a smaller fish in one bite MaltelanInarab a bagisan su wata' a tangkulala' a misasagker sa rantau i Agkur.
arudnEngtraditional fishing line made from pineapple leaf stringMalbenang drp daun nanas

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >