ambar-ambar sa bara'asnAcanthopagrus pacificusEngPacific seabreamMalkapasambar-ambar a ginis aya kumakaden sa bara'as sa kilid a karang. Inu bidtuan sa 'ambar-ambar sa bara'as.