tagatvIrabpangua' sa manga si', manga layagan, manga talaba, manga getik, ... sa lasaig, sa kawatuan atawa sa kilid a pedtadEngcollecting shellfish for eatingMalmengutip kerang

wb