Alphabet

Jumjum Alphabet Order

 

The words in this dictionary are listed according to the order of the Jumjum letters.  Jumjum has 28 letters, and they are in the following order.

 

Jumjum Alphabet
For Books For Mobiles  
A a [a] aŋgar bed
Ä ä [ə] äŋ sun
B b [b] bär mosquito
C c [c] cäwnä arrow
D d [d̪] daaŋ shelter, rakuba
Ḍ ḍ Dh dh [d] eel goat
E e [ɛ] en fruit of Tamarind tree
G g [g] geel lion
H h [h] hama hop (like frog)
I i [ɪ] iin hyena
Ï ï [i] ïï badger
J j [ɟ] jïïn scorpion
K k [k] kaay bow
L l [l] leeŋŋä wild cat
M m [m] maañ fire
N n Nh nh [n] naañ calf, young cow
Ṇ ṇ N n [n̪] pïïṇṇa mud wasp
Ñ ñ Ny ny [ɲ] ñ crocodile
Ŋ ŋ Ng ng [ŋ] ŋïy razor
O o [ɔ] oogok frog
P p [p] paan moon
R r [ɾ] rüñït rainbow
T t [t̪] toon cock
Ṭ ṭ Th th [t] spear
U u [ʊ] uuru ostrich
Ü ü [u] üṭük python
W w [w] wiiw fox
Y y [y] yääl marabou