Search results for "ɖa-maɣmaɣ₁"

† ɖa-maɣmaɣ₁ (expr.id.de ɖa-)nous-mêmes pron. pers. plur. syn: ɖa-tɩ.

ɖa- [ɖá-] préf. poss. pers., 1re pers. du plur. notre, nos adj. poss., 1re pers. du plur. (ɖe-; ɖɛ-; ɖo-; ɖɔ-) cf: ɖo-; cf: ɖɔ-; cf: ɖe-; cf: ɖɛ-.
(expr.) ɖa-caa notre père
(expr.) ɖa-maɣmaɣ₁ nous-mêmes pron. pers. plur. syn: ɖa-tɩ.

ɖa-tɩ pron. réf., 1re pers. du plur nous-mêmes pron. pers. plur. syn: ɖa-maɣmaɣ ; syn: ɖa-maɣmaɣ . cf: -tɩ.