Search results for "agbeŋgbeyi₁"

† kalɩmaɣ agbeŋgbeyi (expr.id.de agbeŋgbeyi)poussin qui n’a pas de plumes n.m.

canaɣ canasɩ [canaɣ, canásɩ] var. agbeŋgbeyi. n.kA, sI lépreux n.m. Canaɣ nimbee tɔlaa. Le lépreux n'a pas de doigts. syn: agbeŋgbeyi .

agbeŋgbeyi₁ -naa [agbéŋgbéyí, -náa] n.E, pA lépreux n.m. syn: canaɣ .
(expr.) kalɩmaɣ agbeŋgbeyi poussin qui n’a pas de plumes n.m.