Search results for "kalɩmaɣ agbeŋgbeyi"

† kalɩmaɣ agbeŋgbeyi (expr.id.de agbeŋgbeyi)poussin qui n’a pas de plumes n.m.

agbeŋgbeyi₁ -naa [agbéŋgbéyí, -náa] n.E, pA lépreux n.m. syn: canaɣ .
(expr.) kalɩmaɣ agbeŋgbeyi poussin qui n’a pas de plumes n.m.