Browse Kabiye

ɖ


ɖʋʋ₂ [ɖʋ́ʋ] A v.1 mettre v.; placer v. Mon-ɖoo ɖʋ hɛɛ taayʋʋ taa. Ma mère a mis des ignames dans une grande calebasse. Ñɛyɩyʋ ɖʋ pantalʋ nɔɔ kpɩɖɩɖɩ. Le tailleur a placé une glissière au pantalon.
(id) ɖozi ɖʋʋ servir de la sauce v.
(id) ɛgbɛyɛ ɖʋʋ coopérer v.
(id) ɛsa ɖʋʋ fermer les yeux à demi v.
(id) ɛyʋ hɩɖɛ ɖʋʋ honorer quelqu'un v.
(id) hʋyʋʋ ɖʋʋ se réfugier v.
(id) lambuu ɖʋʋ₁ payer un impôt v.
(id) miŋ ɖʋʋ mettre du feu v.
(id) nɔɔ ɖʋʋ₁ s'immiscer v.
(id) nʋmɔʋ ɖʋʋ₁ frayer un passage v.
(id) pɔɔ ɖʋʋ traverser une rivière v.
(id) yalaa ɖʋʋ 1pondre des oeufs v. 2naître (animal ou plante en parlant de graine) v. ; mettre bas v. ; donner v. Mɩla ɖʋʋpee. Le mil donne le grain. Ma-haɣ ɖʋ hayisi loɖo. Ma chienne a mis bas six chiots.
ɖozi ɖʋʋ See main entry: ɖʋʋ₂
ɖʋʋʋ [ɖʋʋ́ʋ] v.2 1A; B consumer lentement v. Ɖasɩ ɖʋkɩ miŋ taa. Le bois de chauffage se consume lentement dans le feu. 2teinter v. Cɩlɩŋa Laʋ pɩsaʋ ɖʋʋʋ camɩyɛ. Le pagne traditionnel de Tchiling Lao (Bénin) est bien teinté.
ɖʋʋzʋʋ [ɖʋʋzʋ́ʋ] v.3 filtrer v.
ɖʋzɩm [ɖʋ́'zɩ́ḿ] n.pI 1qui ruine autrui Ñaŋgbaa nɛ Ɛsɩyɛzɛwa pɛkɛ ɖʋzɩm waa. Nyangba et Essiyezewa sont des débiteurs insolvables. 2qui induit en erreu
ɖʋzʋʋ [ɖʋ́zʋʋ] A v.3 mettre v.
(id) kakayɩsɩ ɖʋzʋʋ₁ faire des beignets v.
(id) lɩm ɖʋzʋʋ noyer quelqu'un v.
(id) takayɩsɩ ɖʋzʋʋ₁ 1voter v. syn: caca tɔʋ. 2remblayer v. Sama ɖʋzʋʋ pɔŋ ɛ-kadaɣ taa. Sama remblaye sa cour. syn: suyuu 1. 3appauvrir v. ; rendre pauvre v. ; endommager v. ; ruiner v. Nakaa ɖʋzɩ Sama. Nakaa a appauvri Sama. Miŋ ɖʋzɩ Nakaa. L'incendie a ruiné Nakaa. 4induire en erreur v. Nakaa ɖʋzɩ nɛ Sama. C'est Naka qui a induit Sama en erreur.
ɖomaɣ fenaɣ₂ See main entry: fenaɣ
ɖoo hɛkʋ taa₂ See main entry: hɛkʋ
ɖɩɣa holu See main entry: holu
ɖama hɔm See main entry: hɔm
ɖɔmʋʋ hʋzʋʋ₂ See main entry: hʋzʋʋ₂
ɖeɣa taa kaɣyʋʋ See main entry: kaɣyʋʋ₁
ɖeɣa keɖuu See main entry: keɖuu
ɖɛʋ kɛlɛm See main entry: kɛlɛm₁
ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ See main entry: kiɖe
ɖaʋ kitoboyuu See main entry: kitobiyu
ɖɩɣa kɩbɩnaɣ See main entry: kɩbɩnʋ
ɖaʋ kɩɖaɣlʋʋ See main entry: kɩɖaɣlʋ
ɖeɣa kɩfalaɣ See main entry: kɩfalʋ
ɖasɩ kɩɩvakʋ See main entry: kɩɩvakʋ
Ɖʋm kɩnanaʋ ɛɛñasɩɣ. See main entry: kɩnanaʋ
ɖaʋ kɩnɩzʋʋ See main entry: kɩnɩzʋ
ɖaʋ kɩsaɣʋʋ See main entry: kɩsaɣʋ
ɖʋm kpasʋʋ See main entry: kpasʋʋ
ɖom kʋdɔŋ₂ See main entry: kʋdɔŋ