Browse Kabiye


a
b
c
d
ɖ
e
ɛ
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
q
r
s
t
u
ʋ
v
w
x
y
z

ñ


ñanaɣ agumaɣ See main entry: agumaɣ
ñɩmɩyɛ cʋŋŋ See main entry: cʋŋŋ
ñʋʋ ɖeu See main entry: ɖeu₂
ñʋʋ holuu₁ See main entry: holuu
ñɔsɩ hɔkɩyʋ₁ See main entry: hɔkɩyʋ
ñɔsɩ hɔkʋʋ₁ See main entry: hɔkʋʋ₂
ñaɖʋʋ hɔyʋʋ₁ See main entry: hɔyʋʋ
ñʋʋ taa hʋʋ See main entry: hʋʋ₃
ñʋʋ kam See main entry: kam₁
ñʋʋ taa kam₁ See main entry: kam₁
ñɩtʋ ketuu See main entry: ketuu
ñalɩŋ kɩhɩnɩŋ See main entry: kɩhɩnʋ
ñɩmɩyɛ kɩnɩzɩyɛ See main entry: kɩnɩzʋ
ñʋʋ taa kotuu₁ See main entry: kotuu₂
Ña nɛ kɔnɛ See main entry: kɔnɛ
ñʋʋ kulukulu tʋ See main entry: kulukulu₂
ñɩɣyʋʋ kʋhʋlʋʋ₁ See main entry: kʋhʋlʋʋ
ñɔɔsɩ kʋʋ See main entry: kʋʋ
ña [ñá] toi
ña-₁ [ñá-] ta, ton, tes adj. poss., 2ème pers. du sing.
ña-₂ ell il
ña nɛ kɔn syn: kaabɩtɛ, talɩ ɖeu .
ña nɛ kɔnɛ soyez le bienvenu syn: Talɩ ɖeu!, kaabɩtɛ .
ña nɛ kʋjɔ syn: koŋkaaɖɩ 2, ŋlabaɣ lɛ, ña nɛ tʋmɩyɛ .
ña nɛ kʋjɔʋ merci