Browse Kabiye


a
b
c
d
ɖ
e
ɛ
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
q
r
s
t
u
ʋ
v
w
x
y
z

a


akalʋʋ [akálʋ́ʋ] n.kI chaux n.f. viendrait d’éwé àkáló
akan káŋkyêé cf: kancɩ.
akan kɔ́ŋkɔ́ cf: kɔŋkɔŋ.
akan ɔpɔ̀ŋkɔ́ cf: kpaŋnʋ, tch. kpɔnggɔ́.
akaŋga
akaŋgaa₂
akaŋgalʋ syn: kaŋgaɖɩyɛ 2 .
akaŋgalʋʋ akaŋgalɩŋ [ákaŋ'gálʋʋ, ákaŋ'gálɩ́ŋ] var. kalɩŋgaɖɩyɛ; kaŋgaɖɩyɛ; ajanjalayʋ; ŋgɔɔwalʋ. n.kI, I mille-pattes n. spirobolus spec
akasa n.kI bouillie de farine de maïs fermentée n.f. syn: tɛɛ 1 . viendrait de gɛn àkàsà ou de l’akan àkàsá
akatayɩmɩnd syn: ɛtɛɖɛ .
akatayɩmɩndʋ var. adɛtɛɖʋʋ [adɛ̀tɛ̀ɖʋʋ́]; ɛtɛɖɛ; ɛtɛɖɛfɛɖʋʋ. n.tI capsule du fruit de l’acajou (kpɩzʋʋ) syn: ɛtɛɖ . akatayɩmɩnʋʋ n.kI
akele -waa [akélé, -wáa] n.E, pA quelqu’un pron. indéf. ; un tel, une telle pron. indéf. Mɔntɔkɩ yɔ, akele ɛtɔɔ. Si je mange il faut que lui aussi mange.
akɛla var. agɛla; agɔla. n.a graisse qui se trouve sur les boyaux d’un animal n.f.
akololo -naa [akololó, -náa] n.E, pA hernie n.f. syn: kpayʋʋ . cf: kpayʋʋ, ladɩhoka; cf: lambooka. viendrait d’éwé àklólóé
akɔnt syn: kalɩtʋ 2 .
akɔnta₁ -naa [akɔ́ńtá, -náa] n.kI, pA calcul n.m. syn: kalɩtʋ 1 . viendrait d’akan àkóntàá du port. conta
(expr.) lɛɛlɛɛ akɔnta éd. calcul mental n.m.
akpaasa n.a espèce d’herbe utilisée pour guérir plusieurs maladie
akpadiɣa akpadiisi [ákpadiɣ́a, ákpadiísi] var. akpedeɣa. n.kA, sI 1très vieille n.f. 2nom d’une fée dans les conte
akpadɩɩkoŋgoniɣa akpadɩɩkoŋgonisi [ákpadɩɩ'kóŋgóníɣ́a, ákpadɩɩ'kóŋgónísi] n.kA, sI vieillard(e) n.m.& syn: akpadɩyʋ koŋgonoo .
akpadɩɩlaɣsɩ [ákpadɩɩla'ɣ́sɩ] var. akpadɩɩlakasɩ. n.sI comporte-ment d’une personne âgée n.m.
akpadɩɩtɔm [ákpadɩɩ'tɔ́m̀] n.tI paroles séniles n.f.pl.
akpadɩyɩtʋ n.tI vieux jours n.m.pl. syn: ɖana .
akpadɩyʋ akpadɩyaa [ákpadɩ'yʋ́, ákpadɩ'yáa] n.E, pA vieux n.m. ; vieille n.f. cf: abalʋ; cf: abalɩcaja.
(expr.) akpadɩyʋ koŋgonoo vieillard(e) n.m.&f. syn: akpadɩɩkoŋgoniɣa.
akpadɩyʋ koŋgonoo See main entry: akpadɩyʋ
akpandɩɩwa akpandɩɩsɩ n.kA, sI espèce de plante Klacourtia flavescens, Flacourtiaceae)