Browse Kabiye


a
b
c
d
ɖ
e
ɛ
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
q
r
s
t
u
ʋ
v
w
x
y
z

a


ajazɩjaz syn: ajaza .
ajazɩjaza [ajazɩjáza] n.a ce que l’on glane ; glanage n.m. syn: ajaz .
ajɛcɛyʋʋ ajɛcɛyɩŋ var. azɛsɛɛñɩyʋʋ [azɛ̀sɛ̀ɛ̀ñɩyʋʋ́]; ajɛcɛɖɛcɛʋ; asoloñɩyʋʋ; azɛsɛñɩyʋʋ; kɩsɛsɛlɛñɩyʋʋ; kpɛkpɛyaɣ cɔʋ. n.kI, I écrevisse n.f.
ajɛɛkpɩzɩyɛ ajɛɛkpɩzɛɛ [ajɛ̀ɛ̀kpɩzɩyɛ́, ~kpɩzɛ́ɛ̀] var. tɩgbayɩkpɩzɩyɛ [tɩgbayɩkpɩzɩ́yɛ, tɩgbayɩkpɩzɛ́]. n.ɖI, a anacarde sauvage n.m. ; noix de cajou n.f. syn: nindiyiyaa kpɩzɩy .
ajɛɛkpɩzʋʋ ajɛɛkpɩzɩŋ [ajɛ̀ɛ̀kpɩzʋ́ʋ, ~kpɩzɩ́ŋ] var. tɩgbayʋkpɩzʋʋ. n.kI, I espèce de plante (liane à vrilles rami-fiées, feuille composée à cinq folioles dentées, rachis ailé, fruits capsules rouges à maturité) Curculigo pilosa (Schum Thom) Engl, Hypoxidaceae)
ajɛɣda [ajɛ̀ɣ́da] n.a ce qui a été déchiqueté ; ce qui a été bâcl
ajɛndɛyʋ var. ɛjamdɛɛtʋ [ɛjamdɛɛ́tʋ].
ajɛndɛyʋʋ ajɛndɛyɩŋ [ajɛ̀ndɛ̀yʋʋ́, ajɛ̀ndɛ̀yɩ́ŋ] var. ajɛndɛyɩtʋ; ɛjamdɛyʋʋ; abɔnɩ. n.kI, I espèce de mouche (très répandue en saison pluvieuse) cf: sɛtɛyʋʋ.
ajɛyɛdʋ ajɛyɛdɩnaa [ajɛ̀yɛ́dʋ́, ajɛ̀yɛ́dɩ́náa] n.E, pA 1homme d’un canton quelconque n.m. 2s.gén. étranger(ère) qui vient d’une autre localité n.m.&f. dérivé de plur. de ɛjaɖɛ «pays» et tʋ «personnification»
ajɛyɛɛ n.a les pays n.m.pl. pluriel de: ɛjaɖɛ .
aji [aji] n.E personnage rusé des contes n.m. syn: kpaca 1 ; syn: ajaɣ 2, anjaʋ 1 . cf: ajaɣ.
ajima [ajíma] n.E 1chat dans les contes n.m. 2rusé n.m.
ajimisa [ajimísa] n.a éternuement n.m.
ajitu [ajítu] n.tI ruse n.f.
ajɩbɩya [ajɩbɩ́ya] n.a battements de paupières n.m.pl.
ajɩɣla [ajɩɣ́la] var. ajɩkɩla. n.a chatouillements n.m.pl.
ajɔnda [ajɔnda] var. ajonda. n.a troisième sarclage du champ au village n.m.
ajɔɔ [ajɔɔ] n.a articulation n.f. Me-nesi ajɔɔ taa salɩɣ. Les articulations de mon bras me font mal.
ajuta -naa [ajutá] var. ajito. n.kI, pA variété de sorgho tardi
ajuuza [ajuúza] n.a redites n.f.pl. ; répétitions n.f.pl.
ajʋta [ajʋ́ta] n.a claquements de la langue et des dents en signe de regre
ajʋʋda [ajʋʋ́da] n.a liquide trouble n.m.
ajʋwa [ajʋ́wa] n.a eau boueuse n.f.
akademii -naa [akademíi, -n’áa] n.kI, pA académie n.f. Kabɩyɛ akademii kandɩɣ Kabɩyɛ tɔm yɔɔ. C’est l’académie kabiyè qui défend la langue kabiyè. viendrait de fr. académie
akalala -naa [akalalá, -náa] n.kI, pA ou n.E, pA percale n.f. syn: kaakaa ; syn: kaaka 1 . viendrait d’éwé àkàlàlá