Browse Kabiye


a
b
c
d
ɖ
e
ɛ
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
q
r
s
t
u
ʋ
v
w
x
y
z

n


naanʋw syn: kagbanzɩ .
naanʋwa₁ [naánʋ́wá] cinq adj. num. et n.m.
naanʋwa₂ [náánʋ́wá] dix (cinq fois deux en comptant deux par deux).
naatalʋʋ naatalɩŋ ou naataŋ [náátálʋ́ʋ, náátálɩ́ŋ ou náátáŋ] A talon n.m.
naatalʋʋ taa 1B plante du pied n.f. 2patte d'éléphant n.f.
naataŋgbaɖɛ naataŋgbala [naataŋgbaɖɛ, naataŋgbala] chaussure n.f. ; sandalette n.f. ; soulier n.m. viendrait d'all. die gamasche
naataŋgbala kabʋa chaussette n.f.
naataŋgbala kanʋ₂ cordonnier n.m.
naatɩlɩmʋʋ naatɩlɩmɩŋ talon n.m.
naaʋ naaŋ [naaʋ́, naáŋ] taureau n.m.
naawɔʋ naawɔŋ poquet, n.m.
naayɛ [naáyɛ] certain(e)s adj. indéf. pl.
nabɛyɛ [nabɛ́yɛ] certain(e)s adj. indéf. pl.
nabɩlɛ
nabudozo [nabúdozo] trois foi
nabʋlɛ [nabʋ́lɛ] deux foi
nabʋnaza [nabʋ́názá] quatre foi
nabʋnʋwa [nabʋ́nʋ́wá] cinq foi
nabʋnza
nabʋyʋ₁ [nabʋ́yʋ] un(e) certain(e) adj. indéf.
nabʋyʋ₂ [nabʋ́yʋ] quelque chose pron. indéf.
nabʋyʋ nabʋyʋ [nábʋyʋ nábʋyʋ] par intermittence Ɛkɔŋ nabʋyʋ nabʋyʋ. Il vient irrégulièrement.
nabʋyʋ taa yɔ
nabʋyʋ yɔɔ ɖaɣnʋʋ pɩsʋʋ 1B renouer avec quelque chose 2devenir v. 3tourner quelque chose v. 4retourner le sol v.
nadʋʋ [nádʋ́ʋ] frapper v. ; battre v.