Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

ny


nyaau nyaaukimlio (wa paka)meow meow (sound a cat makes)
nyabharonmaina ya jiwe (linalotoa rangi ya kijivu)type of stone (that produces a gray color)
nyabhurebhekvfulanicertain, specificokusabha okukora eng'ana nyabhurebhekuomba kufanya jambo fulanito ask to do a specific task
nyabhuribhaginyabhuribanmkunda madoa (aina ya njiwa pori)Speckled Pigeon (Columba guinea)
nyabhutamaginyabhutamanmaina ya swilatype of spitting cobra
nyabhuterereganyabhutererenmkonokonosnail
nyabhwihwanmsehemu ya mahari kwa ajili ya wajombaportion of the brideprice for the maternal uncles
nyagwahumwinmmpwekesolitary person
-nyahaarakt-umizahurt (someone), injure (someone)
-nyahaarikakt-umiabe hurt, be in painYaareka kumuti, akagwa, akanyahaarika bhukong'u kwiriko.Alitoka kwenye mti, akaanguka, akaumia sana begani.He came out of the tree, fell down, and was hurt badly on his shoulder.
nyakaraklafadhalibetter
nyakimamanonmpaparahurry
nyakimangabhanyakimanganmbikiravirgin
nyakundugurunmaina ya ndegetype of bird
-nyamaarurakt-raruatear
nyamananganmnyota (za asubuhi)morning stars
nyamansaananm1njia pandacrossroads2tuta (lililoungana pamoja)junction (place where two raised beds for planting crops join together)
nyamubhweginyamubhwenmmbwehajackal (Canis spp.)
NyamuhanganmMungu (aliyeumba)God (the Creator)
nyamuhuginyamuhunmswilaspitting cobra
-nyamukakt-haribikabe destroyed, be ruinedAbhamura bhayo bhaahika mukiikaro, bhakaamba omuhuuru gwabho, ekiikaro kikanyamuka.Vijana hao walipofika kwenye kikao, wakaanza mzaha wao, kikao kikaharibika.When the young men got to the meeting, they started their joking, and the meeting was ruined.
nyamukang'antiganyamukang'antinmaina ya nyigu mkubwatype of large wasp
nyamukoginyamukonmkungurucrow
nyamukomogiganyamukomoginmaina ya kigogotatype of woodpecker
nyamunfururaginyamunfururanmaina ya nyoka mwenye rangi ya kijanitype of green snake