-ahukatnz-jitenga (kutoka kitu kingine)separate oneself (from something else)Abhamura niigo bhaahika abhakuru, bhakaahuka kumigi gyabho.Vijana walipofika wakubwa, wakajitenga kwenye miji yao.When the youth reached adulthood, they separated themselves onto their own property.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *