-bhagabhagakt-zuia (mtu kufanya jambo au kusema neno)prevent (someone from doing or saying something)Yaaja okwimirira okuhaira, bhakaamba okumubhagabhaga kimwi akeekara.Aliposimama kuzungumza, wakaanza kumzuia hadi akakaa.When he stood up to speak, they began to prevent him until he sat down.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *