-kungʼuntatnz-kung'uta; -pepea (nafaka)winnow; shake out (grain)