Search results for "wuye mochongi"

wuye mochongi [wuye mochonggi] n fem a hole filled with water after a rain; hul i pulap long wara bilong ren; Gh: wuye chamu; H: wuye chamu; So: wuye chomo Ex: Wuye wundi di wuye mochongi bre pu rise. The rain comes and the water holes fill up.
Comments (0)