qʼala·šaqʼala·ša´nmooncf*qʼala· 2n.p.cʰiko·koʔ qʼala·šaNovemberkʰusʼu·ʔqʼala·šacomp.kʰusʼuʔqʼalá·šanOctober, traditionally said to be the worst time for shellfish becoming poisonousmal šiwey qʼala·šacomp.mal šiwé· qʼala·šanJanuaryqʼala·ša daco·liccomp.abs.qʼala·ša dáco·liʔnfull moonqʼala·šalder.qʼala·šálnummonthqʼala·šamʔder.qʼala·šámʔndark moon, the dark of the mooncf*duwemqacʼ 1qʼala·šayider.qʼalaša·yi´nmoonlightqʼala·ša daʔcʼetʰciwn.p.qʼala·šá daʔcʼetʰciwncrescent mooncf*qʼala·m 2qʼala·ša šiweyn.p.qʼala·ša síweynnew moonʔama qʼala·ša hicʼe·n.p.ʔama qʼála·ša hicʼe·npuffball mushroompl.qʼala·ša hicʼe·qʼala·ša hícʼe·