Search results for "Reptiles"

baləgə á-ə́-ə́nmargouillat (petit)Agama_lizard1.6.1.3ReptilesReptilesbale
Comments (0)

 

baləsanbʋna á-ə́-ā-ʋ̄-ānagame de BouetAgame_lizard1.6.1.3ReptilesReptiles
baləsanbʋna

Comments (0)

 

balogo á-ó-óngrand margouillatlizard (big)1.6.1.3ReptilesReptiles
balogo

balwəru
Comments (0)

 

bugə kajambwəgə ntortue aquatiqueWater Turtle1.6.1.3ReptilesReptiles
bugə kajambwəgə

Comments (0)

 

bʋa ʋ̀-ànvaran du NilNile Monitor, sand lizard1.6.1.3ReptilesReptiles
bʋa

bwɩ
Comments (0)

 

kacɩlacɩgʋ á-ɩ́-à-ɩ̄-ʋ̄ngeckogecko1.6.1.3ReptilesReptiles
kacɩlacɩgʋ

kacɩlacɩrʋ
Comments (0)

 

kacɩlacʋ-bələgə nlézardlizard_spstenodactylus1.6.1.3ReptilesReptiles
kacɩlacʋ-bələgə

Comments (0)

 

kajambwəgə á-à-ə̄-ə̄ntortuetortoise1.6.1.3ReptilesReptiles
kajambwəgə

kajambwe
Comments (0)

 

kapurlwe ā-ū-ēnscinque rougekind of lizard1.6.1.3ReptilesReptiles
kapurlwe

kapurlwə
Comments (0)

 

kwiu í-únvaran de terre, varan de sableSavannah Monitor, Monitor lizard1.6.1.3ReptilesReptiles
kwiu

kweeru
Comments (0)

 

manlaa á-āncaméléonchameleon1.6.1.3ReptilesReptiles
manlaa

manlɛ
Comments (0)

 

nadʋnʋ à-ʋ̄-ʋ̄ntarentola annularisWhite Spotted Gecko1.6.1.3ReptilesReptiles
nadʋnʋ

nadʋnnʋ
Comments (0)

 

nyʋŋʋ ʋ̀-ʋ̀ncaïman, crocodilecrocodile1.6.1.3ReptilesReptiles
nyʋŋʋ

nyʋnnʋ, nyɩnnʋ
Comments (0)

 

pinyɩŋa ì-ɩ̀-àngecko à deux têtesFat-tailed Gecko1.6.1.3ReptilesReptiles
pinyɩŋa

pinyɩ
Comments (0)

 

pusolo ù-ò-ònscinque (mabouya)skink (lizard, mabouya1.6.1.3ReptilesReptiles
pusolo

puswəəlu
Comments (0)

 

tɩga wo-vəlu nreptile (lit. terre chose rampante)reptile (lit. earth creeping thing)1.6.1.3ReptilesReptilestɩga wo-vəəlu
Comments (0)

 

wo-vəlu ò-ə̀-ùnreptile (lit. «chose rampante»)reptile (lit. crawling thing)1.6.1.3ReptilesReptileswo-vəəlu
Comments (0)