Browse Kassem

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
s
t
v
ʋ
w
y
z

k


kandəŋ à-ɩ́interjinterjection pour signaler qu'on est prêt à écouter un conteexpression indicating that one is ready to listen to a storyA sɩnswala kampo? Kandəŋ!FrnVoici mon conte? Vas-y!EngHere is my story. OK, we listen.
kandwa-pɩlaga á-á-ɩ̀-ā-āntablette en pierreflat stone tabletkandwa-pɩlɛ
kandwɛ á-ɛ́npierre, caillou, pilestone, rock, pebblekandwa
kandwɛ-gara á-ɛ́-á-ándigue anti érosive (alignement de cailloux)stone wall against soil erosion, dike (dyke)kandwa-garɩ
kandwɛ-nyɩɩnɩ á-ɛ́-ɩ̄-ɩ̄npierre brillantebright / shiny stonekandwa-nyɩɩna
kandwɛ-ŋʋnɩ á-á-ʋ̀-ɩ̀npierre précieuse, perleprecious / bright stone, jewels, pearl
kandwɛ-ŋʋnɩ
kandwa-ŋʋna
kandwɛ-pɩsɩɩnɩ á-ɛ́-ɩ̀-ɩ̀nentassement de caillouxpile / heap of stoneskandwa-pɩsɩɩna
kandwɛ-pʋlɔrɔ á-ɛ́-ʋ́-ɔ́-ɔ́nrocher, rocrockkandwa-palwaarʋ
kandwɛ-pʋpʋrʋ á-ɛ́-ʋ̀-ʋ̀-ʋ̀nbracelet en pierre, granitestone bracelet
kandwɛ-pʋpʋrʋ
kandwa-pʋpʋrrʋ
kanɩ-pənə ā-ɩ̄-ə́-ə́ntorche, lampe de pochetorch, flash-lightkanɩ-pəni
kanɩa à-ɩ́-ànlampe (à pétrole)lamp
kanɩa
kanɩɩ
kanɩa ganzɔŋɔ à-ɩ́-à ā-ɔ̄-ɔ̄mèche de lampe à pétrolewick of lampkanɩa ganzwaanʋ
kanjʋan à-ʋ̀-ànpoisson docteurkind of fishschilbe mystus1.6.1.5PoissonsFish
kanjʋan
kanjwɩn
kansɩlɩ ā-ɩ̄-ɩ̄ntiqueTick1.6.1.7InsectesInsects
kansɩlɩ
kansɩla
kansɔlɔ á-ɔ̀-ɔ̀nespèce d'arbre, « prunier »tree_sp, «plum tree»sclerocarya birrea1.5.1Les arbresTree
kansɔlɔ
kanswallʋ, kanswaalʋ
kanswalɩ á-à-ɩ̀nespèce de prunekind of plumsclerocarya birrea5.2.3Les alimentsTypes of foodkanswala
kantɛɛsa à-ɛ́-ánconversionconversionsyntuba
kantim ā-īnchenillecaterpillar1.6.1.9petits animauxSmall animals
kantim
kantinə
kantɩa à-ɩ́-áncoudée (mesure de 50 cm environ)cubit (measure equal to 50 cm)kantɩ
kantɩʋ à-ɩ́-ʋ́nespèce de figuierfig tree_spficus dicranostyla1.5.1Les arbresTree
kantɩʋ
kantwɛɛrʋ
kantɔgɔ á-ɔ̀-ɔ̄ndébat, discussionargument, dispute, discussionBa magɩ kantɔgɔ.FrnIls ont mené un débat.EngThy had a discussion.kantwarʋ
kantɔŋ-bɩa á-ɔ̄-ɩ̄-ānespèce d'arbusteshrub_spgardenia aqualla1.5.2Les arbustes et les buissonsBush, shrub
kantɔŋ-bɩa
kantɔŋ-bɛ
kantɔŋ-kana á-ɔ̄-ā-ānespèce d'arbusteshrub_spgardenia ternifolia
kantɔŋ-kana
kantɔŋ-kanɩ
kantɔŋɔ á-ɔ̄-ɔ̄nespèce d'arbusteshrub_spgardenia erubescens / ternifolia1.5.2Les arbustes et les buissonsBush, shrub
kantɔŋɔ
kantwaanʋ
kantʋ1 à-ʋ́démcelui-ci, ceci (genre C), lointhis, that (genre C)cwəŋə kantʋFrnce chemin-ciEngthis road