Parcourir le français


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

a


Afriqueafrikin
agame de Bouet [aɡam də bwɛ]baləsanbʋnan
agenda [aʒɛ̃da]bɩm canɩ tɔnɔn
agenouiller (s') [aʒənuye]kuni2v
agent [aʒɑ̃]kəru1n
agir [aʒir]1v
agiter [aʒite]fufugivzuzugivvuvugiv
agiter (de l'eau) [aʒite]pɔgɩlɩv
agneau [aɲo]pəlbun
agneau [aɲo]pələn
agonie [aɡoni]bərim2n
agréableywəmməv
agréable [aɡreabl]-yoŋoadj
agréable (être) [aɡreabl]ywənəv
agriculture [aɡrikɥltɥr]varɩm1n
aide [ɛd]wələnzənənwəlim1n
aide (personne qui aide) [ɛd]zənzənnunzənnun
aide (personne qui aide) [ɛd]wəlinun
aider [ɛde]zənivwəli1v
aigle [ɛɡl]kaloŋ-zɔŋɔn
aigle fascié [ɛɡl fasye]maa2n
aigle martial [ɛɡl marsyal]tʋgrɩn
aigre-nywanaadj
aigre [ɛɡr]nywanɩ2v
aigrette garzette [ɛɡrɛt ɡarzɛt]nakamponiən