Parcourir le français


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

a


amusement [amɥzmɑ̃]kwɛɛran
amuser (s') [amɥze]kwɛɛrɩv
an [ɑ̃]bɩnɩn
an prochain [ɑ̃ prɔʃɛ̃]bɩm nɩ
anacarde [anakard]tangwalan
anacardiertangwala tiun(anacardium occidentale)
analoguedoŋ 1n
analogue [analɔg]doŋ 1n
ananas [anana]aburbɛn
ancêtre [ɑ̃sɛtr]ko-nakwɩnna5n
ancêtre fondateur [ɑ̃sɛtr]nabaarʋn
ancien [ɑ̃syɛ̃]nakwɩn
ancien temps [ɑ̃syɛ̃ tɑ̃]faŋaadv
âne [ɑn]bɩnagan
ange [ɑ̃ʒ]malɛkan
angine [ɑ̃ʒin]tɩtwəgaan
anglaisfwəlimn
angle [ɑ̃ɡl]gugoron
anguille [ɑ̃ɡiy]muŋunprotopterus annectens
animal [animal]varɩm2n
animal domestique [animal dɔmɛstik]sɔŋɔ-varɩmn
animal sauvage [animal sovaʒ]kagʋ-varɩmnga-varɩmn
animiste [animist]jwə-kaanʋn
anneau [ano]jafʋlɩnnafʋlɩn
anneau à support [ano a sɥpɔr]kazaga1n