Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

a


anneau à support [ano a sɥpɔr]kaza-cɩgan
année [ane]bɩnɩn
année (cette) [sɛt ane]dɔɔnadv
année dernière [ane dɛrnyɛr]deenadv
anniversaire [anivɛrsɛr]lʋra dɛn
annoncetɔɔlan
annonce [anɔ̃s]bwələ3ntɔɔlɩmnkwər-tɔlan
annoncer [anɔ̃se]tɔɔlɩv
annonciateurkwər-tɔɔlʋn
annone [anɔ̃n]kawɔlɔnannona senegalensisnasara kawɔlɔnannona squamosa
annuellement [anɥɛlmɑ̃]bɩm bɩmadv
annulaire [anɥlɛr]nʋ-saŋan
annuler [anɥle]kwanɩvyiri1v
ânon [ɑnɔ̃]bɩna-pwalan
antibiotiques [ɑ̃tibyɔtik]antibiotikin
antichambre [ɑ̃tiʃɑ̃br]napɔrɔn
antilope chevaline [ɑ̃tilɔp ʃəvalin]kɔnnhippotragus equinus
anus (grand) [anɥs]bonon
anus (petit) [anɥs]bənən
anxiété [ɑ̃ksyete]liən
août [ut]dʋ-liu canan
apercevoir [apɛrsəvwar]tʋlɩ3v
apparaître [aparɛtr]fuŋi2v
appartenance [apartənɑ̃s]nyɩmn
appeler [aple]bəiv