Parcourir le français


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

c


chat sauvage [ʃa sovaʒ]ga-digəbunfelis libyca
châtier [ʃɑtye]waarɩ4v
chatouiller [ʃatuye]lʋlʋgɩv
chaud-lʋŋʋadj
chauffer [ʃofe]lʋna1v
chauffeur [ʃofœr]sofɛɛrɩncoonun
chausser [ʃose]pu1v
chaussettes [ʃosɛt]siswətin
chaussure [ʃosɥr]natrɩn
chauve-souris [ʃovsuri]sisərə2n
chauve-souris [ʃovsuri]jɩnjɔŋɔn
chef [ʃɛf]2n
chef de famille [ʃɛf də famiy]sɔŋɔ tun
chef de terre [ʃɛf də tɛr]tɩga tun
chef suprême [ʃɛf sɥprɛm]pa-farʋn
chef-lieu [ʃɛflyø]pa-tɩʋn
chefferie [ʃɛfri]paarɩ1n
chemin [ʃəmɛ̃]cwəŋə2n
cheminée [ʃəmine]natoonin
chemise [ʃəmiz]semiisin
chemise [ʃəmiz]gar-bun
chenille [ʃəniy]kantimn
chenille (pique) [ʃəniy]kanzwɛ duurin
chèque [ʃɛk]səbu joŋim tɔnɔnsɛkɩn
cher (être) [ʃɛr]cana5v