Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

d


doigt [dwa]nʋa2n
dolo [dolo]sana4n
dolo fermenté [dolo fɛrmɑ̃te]sa-kərən
dolo non fermenté [dolo nɔ̃ fɛrmɑ̃te]sa-goonsa-nyoŋon
domaine [dɔmɛn]laŋa1n
domination [dɔminasyɔ̃]dan-toron
don [dɔ̃]pɛɛrɩn
donc [dɔ̃k]kʋntʋ tɩncjkʋntʋ1dém
donner [dɔne]te5vpa1v
dormir [dɔrmir]1v
dos [do]kwaga1n
dot [dɔt]kwərə2n
doucement [dusmɑ̃]mɛmɛadv
doucement [dusmɑ̃]tɩga tɩgaadv
douceur [dusœr]sʋnnɩn
douche [duʃ]fʋrʋnyaswɩa digən
douche (prendre une)yaswɩan
doucher [duʃe]swɛ1v
douleur [dulœr]wiirimn
douleur [dulœr]zʋnnɩn
douleurs (avoir des) [dulœr]zʋnav
douleurs (causer des) [dulœr]2v
doute [dut]bʋbwɛan
douter [dute]bwɛ1v