Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

d


difficile (être) [ɛtr difisil]cana4vcammavdana2v
difficulté [difikɥlte]camn
digérer [diʒere]na2v
digestion [diʒɛstyɔ̃]nanɩmnwʋdiu nanɩmn
digue [diɡ]bəŋnin
digue anti-érosive [diɡ ɑ̃tieroziv]kandwɛ-garan
dilemme (être dans)vuvugiv
dimanche [dimɑ̃ʃ]jimaasɩn
diminuer [diminɥe]pɔɔrɩ2vfwɛ2v
diminuer (chaleur)twəriv
dinde, dindon [dɛ̃d, dɛ̃dɔ̃]kolokolon
diphtérie [difteri]difitərin
diplôme [diplom]yəno tɔnɔnmaana tɔnɔn
dire [dir]ta1v
dire "au revoir" [dir o rəvwar]banɩ2v
dire que [dir kə]4v
directement [dirɛktəmɑ̃]yɔɔrɩ1v.auxyɔɔrɔ-tɔtɔadv
directeur [dirɛktœr]yigə tunyuutun
directionsapalɩn
dirigeant [diriʒɑ̃]yigə tun
discoursni-taanɩn
discours [diskur]taanɩ3nŋwaŋa1n
discussion [diskɥsyɔ̃]kantɔgɔnbana2n
discuter [diskɥte]magɩ kantɔgɔ