Parcourir le français


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

l


lever (soleil) [ləve dɥ sɔlɛy]puli3v
lever du soleil [ləve dɥ sɔlɛy]wa-pulin
lever [ləve]fʋlɩ1v
lèvre [lɛvr]ni-vɔɔnni-tɔnɔn
levure [ləvɥr]dabɩlɩn
lézard [lezar]kacɩlacʋ-bələgənstenodactylus
liane [lian]vɔŋɔ3n
libellule [libɛlɥl]kasɩalilinwatʋʋrɩn
libérer [libere]joŋi n yagɩv
libérer (se) [sə libere]joŋi n tɩtɩv
lier [lye]v2v
lieu [lyø]jəgənjɩgan
lieu sacré [lyø sakre]tangwamn
lieu vide [lyø vid]kaporo1n
lièvre [lyɛvr]zoonin
lièvre (dans les contes) [lyɛvr]nasɩn
lignagenaga 3nnatɔgan
ligne [liɲ]gɩnan
ligne (en) [ɑ̃ liɲ]gɩna gɩnaadv
ligne [liɲ]bibələn
lime [lim]gɩgaangaa2n
limer [lime]dwəriv
limite [limit]sisəmn
linge [lɛ̃ʒ]pʋpaan
lion [lyɔ̃]nyoŋon