Search results for "ŋgwa"

kɨŋgwa hanging bag (sem. domains: 6.7.7.1 - Bag.)
Comments (0)

 

kɨtɨ kɨŋgwa lə cross (sem. domains: 4.9.7.2 - Christianity.)
Comments (0)

 

ŋgwa society (sem. domains: 6.8.1.4 - Store wealth, 6.8.8 - Tax.)
Comments (0)

 

Ŋgwa djangui (society) (male) (sem. domains: 9.7.1.1 - Personal names.)
Comments (0)