Résultat de recherche pour "Aspect--stative verbs"

bambi adv. 1early Na bambi wɛŋ ni yu nə ji. Not as young as you were. (sem. domains: 8.4.6.5.2 - Old, not young.) 2not yet (sem. domains: 8.4.6.4.2 - Not yet.) 3still have energy (sem. domains: 8.1.7 - Enough.) 4still (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)

 

bambiɛhɛ no longer (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)

 

ji7 to be (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)

 

tsɔhɔ no longer (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)

 

tsu v. 1return, go back Kə tsúba jîŋ. We are going back. (sem. domains: 7.2.3.6 - Return, 7.2.2.6 - Turn, 8.5.2.2 - Backward.) 2come (back) (sem. domains: 7.3.3.3 - Send.) 3become (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)

 

tsu + PRO becoming (sem. domains: 9.4.1.3 - Aspect--stative verbs.)
Comments (0)