Résultat de recherche pour "Family, clan"

bənɨ bə mɨ ku household (sem. domains: 4.1.9.8 - Family, clan.) people of compound
Comments (0)

 

bənɨ bə tsɔŋ household (sem. domains: 4.1.9.8 - Family, clan.) people of house
Comments (0)

 

dzəmbɨtə n. 19/10 cousin, family sister 2female relative (sem. domains: 4.1.9.8 - Family, clan.)
Comments (0)

 

tanyə n. sub-family (sem. domains: 4.1.9.8 - Family, clan.)
Comments (0)