Search results for "Fetus"

bibɨ placenta (sem. domains: 2.6.3.2 - Fetus.)
Comments (0)

 

kɨbəkɨwɛŋə womb (sem. domains: 2.6.3.2 - Fetus.) calabash of a child
Comments (0)

 

tɔwuwɛŋ'ə womb (lit. palace of a child) (sem. domains: 2.6.3.2 - Fetus.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi wɛŋ womb (lit. house of a child) (sem. domains: 2.6.3.2 - Fetus.)
Comments (0)