Résultat de recherche pour "Bone, joint"

biə n. 9/10 rib (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 1.6.2 - Parts of an animal.) bíə
Comments (0)

 

bo n. backbone (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint.)
Comments (0)

 

gbələ v. break Gbələ̂ fintɨ fia. Break that stick! (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 7.8.1 - Break, 7.2.2.5.1 - Fall.)
Comments (0)

 

kɨgɔkɔlɔ kɨ fo lə phr. 7/8 skull (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 2.1.1 - Head.)
Comments (0)

 

kɨkuŋfɔ n. 17/8 bone (sem. domains: 6.3.7 - Animal products, 1.4.1 - Dead things, 2.1.6 - Bone, joint, 5.2.3.2.1 - Meat, 2.6.6.2 - Corpse.) 27/8 fin
Comments (0)

 

kɨyɔŋ n. elbow (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint.)
Comments (0)

 

kpɔndɔ n. 1/2 elbow (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 2.1.3.1 - Arm.)
Comments (0)

 

tsɔ n. kneecap (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 2.1.3.2 - Leg.)
Comments (0)