Search results for "Baby"

bubiɨlɨ childhood (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby, 2.6.4.2 - Child.)
Comments (0)

 

gəndə v. 1walk, move about Wɛŋ wa wu gəndə The child is moving (sem. domains: 1.6.4.1 - Animal movement, 8.5.2.6 - Away from, 7.2.1.1 - Walk, 2.6.4.1 - Baby.) 2move (sem. domains: 1.6.4 - Animal actions, 3.5.6.2 - Point at.)
Comments (0)

 

ndə . 1cry (sem. domains: 6.3.1.5 - Dog.) 2cry (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.)
Comments (0)

 

nshi . 1fever (sem. domains: 2.5.6.2 - Fever.) 2hot (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.)
Comments (0)

 

nuŋɔ 1v. grumble, complain, hum 2v. hum 3v. whisper (sem. domains: 3.5.1.8.4 - Gossip.) 4v. mumur (sem. domains: 2.3.2.2 - Sound.) 5murmur (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.)
Comments (0)

 

wɛŋ n. 11/2 baby (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.) 21/2 child (sem. domains: 4.9.7.2 - Christianity, 4.3.1.3.1 - Immature in behavior, 2.6.3 - Birth, 2.6.4.2 - Child, 4.1.9.1.4 - Son, daughter, 1.7.1 - Natural.) beŋ
Comments (0)

 

wɛŋ wubiɨ n. baby, young child (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.)
Comments (0)

 

wɛŋ wufa newborn baby (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby.)
Comments (0)