Search results for "Choose"

chiŋ 1v. choose, pick, select (something) Kə cìnciba nɨ̀ŋ yàhá. We are choosing our work. Wə chiŋ lə wə gɨntɨ wu biɔŋ ma; shɨbɨŋ lə? (sem. domains: 9.4.4.3 - Probably, 9.6.1.2 - Or, either, 3.3.1.2 - Choose.) 2v. prefer, say what you like or choose (sem. domains: 9.4.4.2 - Sure, 3.4.1.1.3 - Prefer, 3.3.1.2 - Choose.) 3n. select (sem. domains: 3.2.5.1 - Believe.)
Comments (0)

 

sa v. 1select (sem. domains: 6.8.2.6 - Collect, 7.3.4.2 - Pick up, 6.6.2.6 - Working with oil and gas, 7.3.4.5 - Actions of the hand, 6.2.6.1 - Winnow grain, 7.5.3.1 - Pure, unmixed, 8.3.5 - Type, kind.) 2choose (sem. domains: 3.4.1.1.3 - Prefer.) 3appoint (sem. domains: 4.5.3.4 - Appoint, delegate.) 4select (sem. domains: 6.2.1.4 - Growing fruit.) 5choose/select (sem. domains: 3.3.1.2 - Choose.)
Comments (0)