Search results for "Miracle, supernatural power"

fə mfiŋ perform a miracle (sem. domains: 4.9.4 - Miracle, supernatural power.)
Comments (0)

 

fo wu biɔŋ bichi lə almighty (sem. domains: 4.9.4 - Miracle, supernatural power.)
Comments (0)

 

kɨgəsə kɨ wɨŋə 1surprise, shock (sem. domains: 3.4.1.3 - Surprise.) 2n. wonderful, wonder (sem. domains: 8.3.8.2 - Glory, 4.9.4 - Miracle, supernatural power.) dry teeth
Comments (0)