Search results for "Play, fun"

₁0 n. 14 jokes 2playful (sem. domains: 4.2.7 - Play, fun.)
Comments (0)

 

kɨfulɔ kɨntandiɛ torn cap (sem. domains: 4.2.7 - Play, fun.)
Comments (0)

 

kɨtsuku n. mask (sem. domains: 4.2.7 - Play, fun, 5.3.5 - Clothes for special people, 6.8.9.1 - Steal.)
Comments (0)

 

mundzunɔ fun (sem. domains: 4.2.7 - Play, fun.)
Comments (0)

 

nshɛŋkiɛ dirty clothes (sem. domains: 4.2.7 - Play, fun.)
Comments (0)