Search results for "Straight posture"

ləŋ diəŋ . 1stand straight (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.) 2stand firm (sem. domains: 7.1.7 - Straight posture.) stand correctly
Comments (0)

 

ləŋ nyɨlɨlɨ stand straight (sem. domains: 7.1.7 - Straight posture, 7.1.1 - Stand.)
Comments (0)

 

yashɛnɨ dzə́ yɔhɔ change your ways (sem. domains: 7.1.7 - Straight posture.)
Comments (0)