Search results for "bə shəŋ"

bə shəŋ id. annoyed (sem. domains: 3.3.1.6 - Determined.) spoil heart
Comments (0)

 

mbə shəŋ wicked (lit. bad heart) (sem. domains: 8.3.5.2.2 - Like, similar.)
Comments (0)