Search results for "bənɨ bə bitsa lə"

bənɨ bə bitsa lə phr. army (sem. domains: 4.8.3.6.1 - Army.) people of belt
Comments (0)

 

ŋkuŋ wu bənɨ bə bitsa lə chief of police (sem. domains: 4.6.6.1 - Police.)
Comments (0)