Résultat de recherche pour "bənɨ bə dzoŋ'ə"

bənɨ bə dzoŋ'ə the military (sem. domains: 4.8.3.6 - Military organization.) people of war
Comments (0)

 

kɨntsu kɨbənɨ bə dzoŋ'ə troops (sem. domains: 4.8.3.6 - Military organization.)
Comments (0)