Search results for "bəndɨ₂"

bəndɨ v. 1call (sem. domains: 5.7.3 - Wake up, 3.5.3.1 - Word, 9.7.1 - Name of a person, 6.4.6 - Things done to animals, 9.7.3 - Name of a thing, 3.5.1 - Say.) 2invite Kə nə bəndɨ kɨŋfidi kɨ Bəkwɛ lə tsa yi kə na kɨ fɨtɨ kpə yi Ŋkuŋ. We have invited a dance group from Kwei during the Fon's celebration. (sem. domains: 4.2.1.1 - Invite.)
Comments (0)

 

mbəndɨ n. 14 3/4 milk 2breast milk (sem. domains: 5.2.3.6 - Beverage, 2.6.4.1.1 - Care for a baby.)
Comments (0)