Search results for "badi"

badi v. weed, clear Gəŋ wə badi bəndzudu ntɨŋ (sem. domains: 6.2.8 - Agricultural tool, 6.2.4 - Tend a field, 6.2.4.2 - Uproot plants, 6.7.1.1 - Poking tool, 6.2.1 - Growing crops.)
Comments (0)

 

badiɛ lɨtɨ id. run very fast (sem. domains: 7.2.1.1.1 - Run.)
Comments (0)

 

mbadi May (sem. domains: 8.4.1.4.1 - Months of the year.)
Comments (0)

 

mbadi sɨŋ unweeded plants (sem. domains: 6.2.4.5 - Neglect plants.)
Comments (0)