Résultat de recherche pour "biəmɨ"

biəmɨ 1n. 3/4 hunting (sem. domains: 6.6 - Occupation, 6.4.1 - Hunt, 1.6.4 - Animal actions.) 2v. hunt (sem. domains: 6.4.6 - Things done to animals.)
Comments (0)

 

gbɨ wu biəmɨ lə phr. hunting net
Comments (0)

 

kɨntɛ kɨ biəmɨ lə n. throwing stick , throwing knife
Comments (0)