Search results for "bifənə"

bifənə 1n. work (sem. domains: 4.2.6.3 - Exercise, 6.6 - Occupation, 6 - Work and occupation, 6.1 - Work.) 2activity (sem. domains: 7 - Physical actions.) 3too much work (sem. domains: 6.1.2.3.3 - Busy.)
Comments (0)

 

bifənə bi toko social activity (sem. domains: 4.2 - Social activity.)
Comments (0)

 

nya shəmbifənə wɨ being devoted in work (sem. domains: 3.3.2.4 - Willing.)
Comments (0)