Résultat de recherche pour "bihi"

bihi poss. his, her, its; possessive pronoun third person singular class 8 Bindzu bihi. His cloths. (sem. domains: 9.2.3 - Pronouns.)
Comments (0)

 

*bə bad Kpansɨ ba bɨsɨ tɔ bə tɨŋ ŋkɨ bə yu, makə bindzu bihi bə bə ŋgwmbe. When a woman miscarred care is taken if not her drease will be dirty with blood. (sem. domains: 6.1.2.2.2 - Useless, 2.3.1.8.2 - Ugly.)
Comments (0)